विभाग मुख्य विषय OR दिनांक OR शब्दानुसार
अ.क्र. दिनांक शाखा मुख्य विषय शाषण निर्णय फाईल
701 02-01-1998 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करणेबाबत
702 28-11-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसूचित जमातीची जातीची प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याबाबतचे त्रैमासिक विरिणपत्र सादर करण्याबाबत
703 18-11-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती इतर मागासवर्गीय/ विशेष मागासप्रवर्गातील स्त्री अमागासवर्गीय व्ययक्तीशी विवाह केल्यास द्यावयाच्या सवलती
704 15-11-1997 हृरय शस्ञ क्रियांची प्रकरणे, हृदय उपमार्ग शस्ञीक्रिया , अॅन्जिओप्लास्टी, शस्ञक्रिया मुञपिंड प्रतिरोपण शस्त्र क्रिया व रक्ताचा कर्करोग यावरील औषधोपचार, किंमती औषधी, उपकरणे इत्यादीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी मिळण-या कमाल रु.45,०० अग्रीमाची मर्यादा रु.75,००० पर्यंत वाढविण्या्बाबत
705 06-11-1997 दंड / न्यायिक कामकाज मानवी हक्क आयोग व दंडाधिकारीय चौकशी पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू्प्रकरणाबाबतची माहिती, घटना घडल्यापासून 24 तासाच्या आत राष्ट्री य मानवी हक्‍क आयोग, नवी दिल्ली् यांना कळविण्याबाबत
706 24-10-1997 लेखा दुरध्वनी शासकीय अधिक-यांना निवासस्थानी दिलेल्या दूरध्वनीसंबंधी त्यांच्या रजेच्या कालावधीत काय व्यवस्था करावी याबाबत
707 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पां तर्गत काही प्रजातीच्यात झाडंच्या वनोपजाच्या वाहतूकीवरील निर्गत पासाचे बंधन काढून टाकण्याबाबत
708 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन Indian forest act, 1927 and Bombay forest rules,1942
709 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन भारतीय वन अधिनियम,1927 आणि हैद्राबाद वन उत्पन्नाच्या वहतूकी बाबत (मुंबर्इ) नियम, 1958
710 20-09-1997 जमीन व महसूल वन जमीन रायगड जिल्हयातील वनजमिनी संदर्भात वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमच्या अनुषंगाने चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल व वन अधिका-याची समिती नियुक्त करणे
711 11-09-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत पिडित व्यसक्तींना सहाय्य कारण्यासाठी तात्काळ जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत
712 10-09-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शस्त्र परवाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या सुरक्षिततेकरिता १२ बोअर पम्प अॅशन शॉट गन बाळगण्यासाठी परवाना देण्याबाबत
713 28-08-1997 करमणूक नाहरकत प्रमाणपत्र ना हरकत प्रमाणपत्र/परवाना देण्यांपूर्वी शासनाचा पूर्व परवानगी घेणेबाबत
714 28-08-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसूचित जमातीची जातीचे प्रमाणपत्रे देण्यासंबधी
715 25-08-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती जाती दाव्याच्या तपासणीबाबत
716 16-08-1997 लेखा संगणक / वाहन अग्रिम वैयक्तिक संगणक, मोटार- सायकल, स्कूरटर मोपेड, सायकल खरेदी करण्यासाठी दिल्याय जाणा-या अग्रिमावर आकारावयाचा व्याजाचा दर
717 06-08-1997 लेखा सर्वसाधारण तरतुदी लघु उद्योग व पुरक औद्योगिक उपक्रम यांना प्रलंबित देयकावर व्या‍ज अदा करणेबाबत
718 01-08-1997 जमीन व महसूल २ महसूल अधिकारी कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन
719 30-07-1997 जात प्रमाणपत्रे जात वैधता अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील ज्या् विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षी वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व वास्तूशास्त्र या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जाती प्रमाणपत्र पडताळणी करुण जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबत
720 25-07-1997 जात प्रमाणपत्रे मागासवर्गीय यादी विशेा मागास प्रवर्गातील ‘गोवारी ‘ गवारी ‘ या जातीच्या व्युक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत
721 16-07-1997 जात प्रमाणपत्रे नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र जातीचा दाखला देण्यास नकार दिल्यावर त्याबाबत करावयाची अपील- ज्या प्रवर्गांना क्रिमीलेअरमध्ये मोडत नाही असा दाखला सादर करावा लागतो त्यांच्यासह
722 15-07-1997 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासकीय ठराव
723 14-07-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनूसूचित जमाती जाती प्रमापत्र तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
724 08-07-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शासकीय अभियोक्ता GP ,AGP ,PP सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानूसार सहाय्यक सरकारी अभियोक्त या पदासाठी संवर्ग परिगामी सरकारी अभियोग संचालनालयाची पूर्नरचना करणेबाबत
725 05-07-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तीं चे जाती दावे तपासण्याबाबत
726 05-06-1997 जात प्रमाणपत्रे नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र इतर मागासवर्गीय जातींमधील उन्नत आणि प्रगत व्यतक्ती/गट (क्रिमी लेयर) वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्याबाबत निकष निश्चित करण्याबाबत
727 16-05-1997 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या कलम 5 अन्व‍ये निदेशन
728 29-03-1997 दंड / न्यायिक कामकाज हॉटेल परवाना नगरपालिका हद्दीतील हॉटेल व उपहारगृहे यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना द्यवयाची काळजी
729 04-03-1997 जमीन व महसूल जमीन महसूल नियम व वसुली विषयी महाराष्ट्र शासन राजपत्र
730 07-02-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शासकीय अभियोक्ता GP ,AGP ,PP महाराष्ट्रातील बाल हत्याकांड गुन्ह यांचे खटले चालविण्या्साठी नियूक्ती विशेष सरकारी अभियोक्त्यांच्या फी बाबत
731 07-02-1997 जमीन व महसूल वन जमीन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिध्द केलेले नियम व आदेश यांच्यातिरिक्ति) नियम व आदेश
732 05-02-1997 लेखा दुरध्वनी दूरध्ववनीची देयके पारित करताना आढळणा-या त्रूटीबाबत
733 03-02-1997 दंड / न्यायिक कामकाज कायदे विषयक साहाय्य व सल्लागार समिती जिल्हा् व तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समित्यांतना कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला कार्यक्रमासाठी शासकीय वाहने पुरविण्याबाबत
734 01-02-1997 जमीन व महसूल २ नैसर्गिक आपत्ती राज्यात जानेवारी 1997 मध्येर गारपीठ/अवेळी पडलेल्या वादळी पाऊसामूळे शेतीपिकांचे तसेच फळ पिकांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्ते शेतक-यांना द्यावयाची मदत
735 30-01-1997 जमीन व महसूल वन जमीन वन जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यसाठी वन अधिका-यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , 1966 मधील अधिकार प्रदान करण्याबाबत
736 30-01-1997 जमीन व महसूल वन जमीन Maharashtra land Revenue code,1966
737 28-01-1997 जमीन व महसूल आदर्श गाव योजना जिल्हा् व तालूकस्तरीय बैठकीत महसूल अधिका-यांच्या उपस्थितीबाबत
738 27-01-1997 जमीन व महसूल सहकारी संस्था महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, 1971 मधील नियम क्रमांक 50 अंतर्गत महानगर क्षेत्रातील जमिनीच्या वाटपाच्या प्रस्तावास नगर विकास विभागाची सहमती न घेण्याबाबत
739 17-01-1997 जमीन व महसूल संगणकीकरण महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूमि अभिलेखचे अद्यावतीकरण करणे, व भूमि अभिलेखाचे संगणकीकरण करणे
740 06-01-1997 दंड / न्यायिक कामकाज वाहन अधिगृहन वाहन अधिग्रहणाबाबत
741 30-12-1996 दंड / न्यायिक कामकाज वाहन अधिगृहन शासकीय वाहने अधिग्रहीत करण्याबाबत
742 06-12-1996 जमीन व महसूल सहकारी संस्था सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनी देण्या च्यात संबंधातील धोरण
743 04-12-1996 जमीन व महसूल अतिक्रमणे लोकलेखा समितीचा सन १९९४-९५ चा २७ वा अहवाल शासकीय जमिनीवरील/गायरानावरील अक्रिमणे हटविन्यातबाबत
744 04-12-1996 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे लोकलेख मितीचा सन १९९४-९५ चा २७ वा अहवाल – शासकीय जमिनीवरील/गायरानावरील अतिक्रमणे हटविण्या बाबत
745 18-11-1996 जमीन व महसूल आदर्श गाव योजना आदर्श गावात महसूल व भूमि अभिलेख/रेकॉर्ड अद्यावत करनेबाबत
746 07-11-1996 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात राज्यीस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची पुनर्रचना करणेबाबत
747 30-10-1996 लेखा संगणक / वाहन अग्रिम शासकीय अधिका-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी करण्या साठी अग्रिम मंजूर करण्याणबाबत
748 16-10-1996 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे शासकीय जमिनीची मागणी करुन जमीन प्रत्यक्षात मंजूर होण्यापूर्वीच जमिनीवर अतिक्रमण करु बांधकाम ... जिल्हागधिकारी यांनी कडक कारवाई करणेबाबत
749 15-10-1996 लेखा घर बांधणी अग्रिम घर बांधणी अग्रिम तरतुदीच्या संविभाजनाबाबत
750 11-10-1996 जात प्रमाणपत्रे विवाहोत्तर प्रमाणपत्रे कार्यपद्धती अनुसूचित जाती व हिन्दू ,शिख व र्बाध्द धर्मीय जातीमध्ये विवाह झाल्यास त्यांच्या मुलांना द्यावयाच्या सवलतींबाबत