महसूल विभागाचे शासन निर्णय Ratnagiri.nic.in

Search By :   शाखा : मुख्य विषय :
Search By : दिनांक :  शब्दानुसार शोध
अ.क्र. दिनांक शाखा मुख्य विषय शाषण निर्णय फाईल
701 02-01-1998 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करणेबाबत
702 28-11-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसूचित जमातीची जातीची प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याबाबतचे त्रैमासिक विरिणपत्र सादर करण्याबाबत
703 18-11-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती इतर मागासवर्गीय/ विशेष मागासप्रवर्गातील स्त्री अमागासवर्गीय व्ययक्तीशी विवाह केल्यास द्यावयाच्या सवलती
704 15-11-1997 हृरय शस्ञ क्रियांची प्रकरणे, हृदय उपमार्ग शस्ञीक्रिया , अॅन्जिओप्लास्टी, शस्ञक्रिया मुञपिंड प्रतिरोपण शस्त्र क्रिया व रक्ताचा कर्करोग यावरील औषधोपचार, किंमती औषधी, उपकरणे इत्यादीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी मिळण-या कमाल रु.45,०० अग्रीमाची मर्यादा रु.75,००० पर्यंत वाढविण्या्बाबत
705 06-11-1997 दंड / न्यायिक कामकाज मानवी हक्क आयोग व दंडाधिकारीय चौकशी पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू्प्रकरणाबाबतची माहिती, घटना घडल्यापासून 24 तासाच्या आत राष्ट्री य मानवी हक्‍क आयोग, नवी दिल्ली् यांना कळविण्याबाबत
706 24-10-1997 लेखा दुरध्वनी शासकीय अधिक-यांना निवासस्थानी दिलेल्या दूरध्वनीसंबंधी त्यांच्या रजेच्या कालावधीत काय व्यवस्था करावी याबाबत
707 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पां तर्गत काही प्रजातीच्यात झाडंच्या वनोपजाच्या वाहतूकीवरील निर्गत पासाचे बंधन काढून टाकण्याबाबत
708 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन Indian forest act, 1927 and Bombay forest rules,1942
709 23-10-1997 जमीन व महसूल वन जमीन भारतीय वन अधिनियम,1927 आणि हैद्राबाद वन उत्पन्नाच्या वहतूकी बाबत (मुंबर्इ) नियम, 1958
710 20-09-1997 जमीन व महसूल वन जमीन रायगड जिल्हयातील वनजमिनी संदर्भात वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमच्या अनुषंगाने चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल व वन अधिका-याची समिती नियुक्त करणे
711 11-09-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत पिडित व्यसक्तींना सहाय्य कारण्यासाठी तात्काळ जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत
712 10-09-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शस्त्र परवाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या सुरक्षिततेकरिता १२ बोअर पम्प अॅशन शॉट गन बाळगण्यासाठी परवाना देण्याबाबत
713 28-08-1997 करमणूक नाहरकत प्रमाणपत्र ना हरकत प्रमाणपत्र/परवाना देण्यांपूर्वी शासनाचा पूर्व परवानगी घेणेबाबत
714 28-08-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसूचित जमातीची जातीचे प्रमाणपत्रे देण्यासंबधी
715 25-08-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती जाती दाव्याच्या तपासणीबाबत
716 16-08-1997 लेखा संगणक / वाहन अग्रिम वैयक्तिक संगणक, मोटार- सायकल, स्कूरटर मोपेड, सायकल खरेदी करण्यासाठी दिल्याय जाणा-या अग्रिमावर आकारावयाचा व्याजाचा दर
717 06-08-1997 लेखा सर्वसाधारण तरतुदी लघु उद्योग व पुरक औद्योगिक उपक्रम यांना प्रलंबित देयकावर व्या‍ज अदा करणेबाबत
718 01-08-1997 जमीन व महसूल २ महसूल अधिकारी कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन
719 30-07-1997 जात प्रमाणपत्रे जात वैधता अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील ज्या् विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षी वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व वास्तूशास्त्र या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जाती प्रमाणपत्र पडताळणी करुण जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबत
720 25-07-1997 जात प्रमाणपत्रे मागासवर्गीय यादी विशेा मागास प्रवर्गातील ‘गोवारी ‘ गवारी ‘ या जातीच्या व्युक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत
721 16-07-1997 जात प्रमाणपत्रे नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र जातीचा दाखला देण्यास नकार दिल्यावर त्याबाबत करावयाची अपील- ज्या प्रवर्गांना क्रिमीलेअरमध्ये मोडत नाही असा दाखला सादर करावा लागतो त्यांच्यासह
722 15-07-1997 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासकीय ठराव
723 14-07-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनूसूचित जमाती जाती प्रमापत्र तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
724 08-07-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शासकीय अभियोक्ता GP ,AGP ,PP सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानूसार सहाय्यक सरकारी अभियोक्त या पदासाठी संवर्ग परिगामी सरकारी अभियोग संचालनालयाची पूर्नरचना करणेबाबत
725 05-07-1997 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तीं चे जाती दावे तपासण्याबाबत
726 05-06-1997 जात प्रमाणपत्रे नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र इतर मागासवर्गीय जातींमधील उन्नत आणि प्रगत व्यतक्ती/गट (क्रिमी लेयर) वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्याबाबत निकष निश्चित करण्याबाबत
727 16-05-1997 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या कलम 5 अन्व‍ये निदेशन
728 29-03-1997 दंड / न्यायिक कामकाज हॉटेल परवाना नगरपालिका हद्दीतील हॉटेल व उपहारगृहे यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना द्यवयाची काळजी
729 04-03-1997 जमीन व महसूल जमीन महसूल नियम व वसुली विषयी महाराष्ट्र शासन राजपत्र
730 07-02-1997 दंड / न्यायिक कामकाज शासकीय अभियोक्ता GP ,AGP ,PP महाराष्ट्रातील बाल हत्याकांड गुन्ह यांचे खटले चालविण्या्साठी नियूक्ती विशेष सरकारी अभियोक्त्यांच्या फी बाबत
731 07-02-1997 जमीन व महसूल वन जमीन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिध्द केलेले नियम व आदेश यांच्यातिरिक्ति) नियम व आदेश
732 05-02-1997 लेखा दुरध्वनी दूरध्ववनीची देयके पारित करताना आढळणा-या त्रूटीबाबत
733 03-02-1997 दंड / न्यायिक कामकाज कायदे विषयक साहाय्य व सल्लागार समिती जिल्हा् व तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समित्यांतना कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला कार्यक्रमासाठी शासकीय वाहने पुरविण्याबाबत
734 01-02-1997 जमीन व महसूल २ नैसर्गिक आपत्ती राज्यात जानेवारी 1997 मध्येर गारपीठ/अवेळी पडलेल्या वादळी पाऊसामूळे शेतीपिकांचे तसेच फळ पिकांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्ते शेतक-यांना द्यावयाची मदत
735 30-01-1997 जमीन व महसूल वन जमीन वन जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यसाठी वन अधिका-यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , 1966 मधील अधिकार प्रदान करण्याबाबत
736 30-01-1997 जमीन व महसूल वन जमीन Maharashtra land Revenue code,1966
737 28-01-1997 जमीन व महसूल आदर्श गाव योजना जिल्हा् व तालूकस्तरीय बैठकीत महसूल अधिका-यांच्या उपस्थितीबाबत
738 27-01-1997 जमीन व महसूल सहकारी संस्था महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, 1971 मधील नियम क्रमांक 50 अंतर्गत महानगर क्षेत्रातील जमिनीच्या वाटपाच्या प्रस्तावास नगर विकास विभागाची सहमती न घेण्याबाबत
739 17-01-1997 जमीन व महसूल संगणकीकरण महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूमि अभिलेखचे अद्यावतीकरण करणे, व भूमि अभिलेखाचे संगणकीकरण करणे
740 06-01-1997 दंड / न्यायिक कामकाज वाहन अधिगृहन वाहन अधिग्रहणाबाबत
741 30-12-1996 दंड / न्यायिक कामकाज वाहन अधिगृहन शासकीय वाहने अधिग्रहीत करण्याबाबत
742 06-12-1996 जमीन व महसूल सहकारी संस्था सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनी देण्या च्यात संबंधातील धोरण
743 04-12-1996 जमीन व महसूल अतिक्रमणे लोकलेखा समितीचा सन १९९४-९५ चा २७ वा अहवाल शासकीय जमिनीवरील/गायरानावरील अक्रिमणे हटविन्यातबाबत
744 04-12-1996 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे लोकलेख मितीचा सन १९९४-९५ चा २७ वा अहवाल – शासकीय जमिनीवरील/गायरानावरील अतिक्रमणे हटविण्या बाबत
745 18-11-1996 जमीन व महसूल आदर्श गाव योजना आदर्श गावात महसूल व भूमि अभिलेख/रेकॉर्ड अद्यावत करनेबाबत
746 07-11-1996 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात राज्यीस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची पुनर्रचना करणेबाबत
747 30-10-1996 लेखा संगणक / वाहन अग्रिम शासकीय अधिका-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी करण्या साठी अग्रिम मंजूर करण्याणबाबत
748 16-10-1996 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे शासकीय जमिनीची मागणी करुन जमीन प्रत्यक्षात मंजूर होण्यापूर्वीच जमिनीवर अतिक्रमण करु बांधकाम ... जिल्हागधिकारी यांनी कडक कारवाई करणेबाबत
749 15-10-1996 लेखा घर बांधणी अग्रिम घर बांधणी अग्रिम तरतुदीच्या संविभाजनाबाबत
750 11-10-1996 जात प्रमाणपत्रे विवाहोत्तर प्रमाणपत्रे कार्यपद्धती अनुसूचित जाती व हिन्दू ,शिख व र्बाध्द धर्मीय जातीमध्ये विवाह झाल्यास त्यांच्या मुलांना द्यावयाच्या सवलतींबाबत
751 27-09-1996 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone Coastal zone management plan (CZHP) of Maharashtra
752 26-09-1996 जमीन व महसूल वन जमीन वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 च्या संदर्भात पाटबंधारे प्रकल्पांना वन जमीन उपलब्ध करुन देण्यामध्ये येणा-या अडचणींवर धोरणत्मक निर्णय घेण्याकरिता समन्वय समितीची स्थापना
753 13-09-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती तालूका कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी सजे जातीचे दाखले दिलेले आहेत ते ग्राहय धरण्याबाबत
754 05-09-1996 लेखा दुरध्वनी दूरध्वनी व तत्सम देयकांच्या विलंब आकाराबाबत
755 21-08-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती महाराष्ट्रा चा सर्वसाधरण रहिवास नसलेल्या (ordinary residence) इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात स्थलांतर झालेल्या मागासवर्गीय व्य्क्तींचा जाती दावा तपासण्या(बाबत
756 08-08-1996 जात प्रमाणपत्रे मागासवर्गीय यादी विशिष्ट जातींचा ‘’विशेष मागास प्रवर्ग ‘’ यामध्ये समावेश करण्याबाबत
757 09-07-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती जाती प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्द्ती
758 05-07-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या प्रमाणपत्रसाठी अर्ज स्वीकृत करुन जातीच्या प्रमाणपत्राचे वितरण करण्याबाबत अवलंबावयाची कार्यपध्दती
759 04-07-1996 जात प्रमाणपत्रे नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र सधन व संपन्न गटात मोडत असलेल्या व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याणबाबत
760 01-07-1996 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
761 26-06-1996 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone किनारी नियमन विभागाबाबत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाची दि- 19/02/1991 व 16/08/1994 ची अधिसूचना
762 21-06-1996 करमणूक सर्वसाधारण महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियम) नियम, १९६६ च्या तरतूदीनुसार चित्रपटगृहाचा परवाना आणि बंद असलेली चित्रपटगृहे पाडण्याबाबत संबंधितांकडून होत असलेली कारवाई
763 21-06-1996 जात प्रमाणपत्रे विवाहोत्तर प्रमाणपत्रे कार्यपद्धती विमुक्त जाती/भटक्या जामातीच्या व्यक्तींचे विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती तर स्‍त्रीशी विवाह व त्यांची संतती – द्यावयाच्या सवलती
764 03-06-1996 करमणूक करमणूक कर व्हिडीओ खेळगृहांना मुंबई करमणूककर अधिनियम १९२३ चे कलम ४(२) (व) अन्ववये परवानगी देणेबाबत
765 03-06-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती जाती प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दीती
766 20-05-1996 जमीन व महसूल शिक्षण कर: जमीन व इमारती महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) जमिनीवरील कर आणि इमारतीवरील कर (वसूली व परतावा) नियम, 1962
767 15-05-1996 करमणूक करमणूक कर सिनेमाटोग्राफ अॅक्ट , १९५२ च्या तरतूदीची कडक अंमलबजावणी होण्याबाबत
768 04-05-1996 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone याचिका क्र. 664/93 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले अंतिम आदेश
769 11-04-1996 दंड / न्यायिक कामकाज सर्व साधारण राज्यस्तरीय रस्ता् सुरक्षा समिती व जिल्हास्तारीय रस्ता सुरक्षा समिती गठीत करण्या्बाबत
770 15-03-1996 जमीन व महसूल वन जमीन निकृष्टवनांचे पुनर्वनीकरण चालू बाब प्रस्ताव 1995-96
771 13-03-1996 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण न देणेबाबतची प्रचलीत पध्दीत राबविण्या बाबत
772 07-03-1996 जात प्रमाणपत्रे प्रमाणपत्र कार्यपद्धती अनुसुचित जमातीची जातीची प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्याची सूधारित कार्यपध्दती
773 01-03-1996 जमीन व महसूल जमीन महसूल वसुली महाराष्ट्र शासन राजपत्र
774 15-02-1996 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई चारा छावणीसाठी गवताची साठवणूक
775 09-02-1996 दंड / न्यायिक कामकाज सर्व साधारण महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांच्यां लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणेबाबत
776 02-02-1996 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone श्री. बिट्टू सहगल व हतर विरुध्द – केंद्र शासन माहाराष्ट्र राज्य व इतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 18/1/1996 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत
777 15-01-1996 जमीन व महसूल वन जमीन वन मजूरांच्या अधिसंख्य पदांची निर्मीती नवीन उपलेखाशीर्षातून खर्च भागविण्याबाबत
778 12-01-1996 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी नियूक्त केलेल्या राज्य स्तरीय दक्षता समितीची पुनर्रचना केलेली मागासवर्गीय अत्याचार प्रतिबंधक समिती रद्द करण्याबाबत
779 10-01-1996 दंड / न्यायिक कामकाज सर्व साधारण संचालक मंडळाच्या अधाक्षांना सवलती देणेबाबत
780 10-01-1996 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार व अन्याय याबाबत प्रतिबंधक उपाययोजना करणेबाबत
781 06-01-1996 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात राज्यीस्तरीय उच्चमधिकार दक्षता व नियंत्रक समितीची स्थापना करणेबाबत
782 03-01-1996 लेखा घर भाडे शासकीय कर्मचा-याने शासनाकडे स्वावधीन केलेल्या सदनिकेचे/घराचे भाडे भरपाईबाबत
783 30-12-1995 जमीन व महसूल वन जमीन वन विभागातील तेंदू पानांची एकाधिकार खरेदी – 1996 हंगामासाठी संकलन / खरेदी दर निश्चित करण्याबाबत
784 16-12-1995 लेखा प्रवास भत्ता नागपूर येथे विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामासाठी जाणा-या कर्मचा-यांना वाढीव दराने दैनिक भत्ता देण्याबाबत
785 07-12-1995 दंड / न्यायिक कामकाज अनुसूचित जाती,जमाती संदर्भात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करणेबाबत
786 30-11-1995 लेखा आकस्मिक खर्च आकस्मिक खर्चाच्या संक्षीप्त देयकांवर, काढण्यात आलेल्या रकमांची तपशिलवार देयके सादर करण्याबाबत सूट देणे.
787 09-11-1995 लेखा अतिकालिक भत्ता Over Time शासकीय वाहन चालकांना देण्या्त येणा-या अतिकालिक भत्यातबाबत खुलासा
788 09-11-1995 जमीन व महसूल सागरी किनारपट्टी Coastal Zone केंद्र शासनाच्या दिनांक 19/2/1991 च्या तंटीय विनियमन परिमंडळ अधिसूचनेतील तरतूदींचे स्पष्टीकरण
789 03-11-1995 करमणूक करमणूक कर मुंबई करमणूक शूल्की अधिनियम, १९२३ मधील कलम -८ अन्वये महसुल अधिका-यांना करमणूक केंद्रंच्या तपासणीसाठी प्रधिकृत करण्याबाबत
790 11-10-1995 लेखा काटकसर संदर्भात शुभेच्छा‍ पञे विकत घेणे व छापण्यावर बंदी
791 09-10-1995 जमीन व महसूल २ पैसेवारी व टंचाई शासन निर्णय
792 14-09-1995 लेखा प्रवास भत्ता विमान प्रवासाबाबत
793 09-08-1995 जमीन व महसूल शेतजमिनीवरील अतिक्रमणे शासकीय जमिनीवरील अक्रिमणाबाबत तलाठी,मंडळ अधिकारी,तहसीलदार यांची जबाबदारी
794 08-08-1995 लेखा वैद्यकीय महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम 1931 व त्या नियमामध्ये वेळीवेळी केलेल्या सुधारणेनूसार वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देयके
795 07-08-1995 जमीन व महसूल वन जमीन वन संवर्धन अधिनियम 1980 च्या‍ अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्पा्चे वन प्रस्ताव त्वरित निकाली काढण्याकरिता जिल्हास्तरिय / प्रादेशिकस्तरीय / मंत्रालयीन स्तवरीय समित्या स्थापन करण्याबाबत
796 07-08-1995 जमीन व महसूल खार जमीन व मत्स्य संवर्धन परिपत्रक
797 26-07-1995 लेखा अतिकालिक भत्ता Over Time शासकीय वाहन चालकांना देण्यात येणा-या अतिकालिक भत्याबाबत खुलासा
798 10-07-1995 लेखा घर बांधणी अग्रिम जुने घर विकत घेण्यासाठी अग्रीम
799 10-07-1995 दंड / न्यायिक कामकाज सर्व साधारण प्रवास भत्त्याबाबत
800 05-07-1995 जमीन व महसूल खार जमीन व मत्स्य संवर्धन तलाव ठेक्याची नवीन पध्दत निर्धारित करण्याबाबत