श्री.एम.ए. कडू

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, अचलपूर

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/07/1961
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  अचलपूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  18/01/1990
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  17/03/2004